หน้าแรก ตอบทุกคำถาม เกี่ยวกับประกัน ประกันสุขภาพและอื่น ๆ

ตอบทุกคำถาม

เกี่ยวกับประกัน

ประกันสุขภาพและอื่น ๆ

ตอบ :

เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม (TNM) จะได้รับเงินชดเชยเต็มตามจำนวนทุนประกันภัยที่ได้เลือกซื้อไว้ โดยไม่มีข้อบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด โดยเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกมีดังนี้

  • กรอกเคลมฟอร์ม
  • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  • ประวัติการรักษาพยาบาล
  • เอกสารยินยอมการเปิดเผยประวัติการรักษาพร้อมแนบสำเนา
  • บัตรประชาชน
  • ใบรายงานความเห็นแพทย์

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาหรือค่าสินไหมทดแทน

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก ให้นำหลักฐานมายื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยตรวจสอบ และอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หลังจากนั้นกรมธรรม์จะถือว่าสิ้นสุดผลบังคับลง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยโรคมะเร็งต้องไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และต้องไม่อยู่ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน เงื่อนไขนี้ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ปีแรกเท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเคลมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการเบิกค่ารักษาเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.tidlor.com/th/insurance/product-document/how-to-claim-cancer-insurance