แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพ
 • กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพ
 • โรงแรม
 • ท่องเที่ยวและบริการ
 • การเกษตร
 • ฟาร์มและการประมง
 • นำเข้า-ส่งออก/ ค้าขายกับต่างประเทศ
 • บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ศูนย์การค้า
 • ค้าขาย
 • ธุรกิจก่อสร้าง
 • ขับรถรับจ้าง
 • เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (TV & Event)
 • อาชีพ/เจ้าของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของทางภาครัฐ
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)
กรุณาเลือกอาชีพ
 • กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือก
 • กรุณาเลือก
 • ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงาน/ลูกจ้าง
 • เจ้าของธุรกิจ/มีกิจการเป็นของตนเอง
กรุณาเลือก
 • กรุณาเลือก
 • เลิกจ้าง
 • พักงาน
 • ทำงานอยู่แต่ไม่เต็มเวลา
 • ทำงานอยู่
กรุณาเลือก
 • กรุณาเลือก
 • ปัจจุบันมีรายได้
 • ยังไม่มีรายได้
กรุณาเลือก
 • กรุณาเลือก
 • หยุดประกอบธุรกิจ(ชั่วคราว)
 • เลิกกิจการ
 • ทำได้บางส่วน
 • ประกอบกิจการอยู่ แต่รายได้ลดลง
กรุณาเลือก
 • กรุณาเลือก
 • ปัจจุบันมีรายได้
 • ยังไม่มีรายได้
เงื่อนไขลูกค้าประกันรถยนต์ผ่อน 0% ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้
1. ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 หรือ
2. ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด-19 โดยมีการผ่อนชำระค่างวดประกันรถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 3 งวด
Enter security code:
 Security code
หมายเหตุ:
 1. กรณีที่ท่านมีบัตรติดล้อ ถ้าสมัครเข้าโครงการนี้ บัตรติดล้อของท่านจะถูกระงับการใช้ชั่วคราว จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด
 2. หลังจากท่านกรอกข้อมูลในระบบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเบอร์ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 3 วันทำการ
Back to top