หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > รวมรายการลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างคํานวณก่อนยื่นภาษี

รวมรายการลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างคํานวณก่อนยื่นภาษี

VIEW 6099 คน
รวมรายการลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้างคํานวณก่อนยื่นภาษี

อย่างที่ทราบกันดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือผู้ที่มีรายได้ประจำว่าในทุกๆ ปีจะต้องมีการยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากร โดยในแต่ละปีสิทธิพิเศษที่ใช้ยื่นเพื่อลดหย่อนภาษีก็จะแตกต่างกันออกไป ทำให้ต้องอัพเดทใหม่กันทุกปี

ในบทความนี้ เงินติดล้อได้รวบรวมรายการลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2563 มาให้ผู้อ่านได้คำนวณก่อนทำการยื่นเรื่อง จะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับ

สิทธิลดหย่อนภาษี 5 กลุ่มประจำปี 2563 ที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

โดยปกติแล้วการยื่นภาษีจะเริ่มในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ทางรัฐบาลจึงขยายระยะเวลาการยื่นลดหย่อนภาษีไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

โดยสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปีพุทธศักราช 2563 นั้นแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม มาตรวจสอบกันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง

ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล และครอบครัว

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล และครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล สำหรับผู้มีเงินได้ทุกคน

  ลดหย่อน 60,000 บาท

 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส

  ลดหย่อน 60,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ แต่ยื่นแสดงรายการคำนวณภาษีพร้อมกัน

 • ค่าลดหย่อนบุตร (ต่อ 1 คน)

  ลดหย่อน 30,000 บาท

เงื่อนไขพิเศษ: ในกรณีที่เป็นบุตรตามกฎหมายสามารถนำมาหักได้ไม่จำกัดจำนวนคน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรม หรือมีทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรม สามารถนำมาหักได้ไม่เกิน 3 คน

 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: หากตั้งท้องปีนี้แต่มีกำหนดการคลอดปีหน้า ให้ลดหย่อนตามปีที่ใช้สิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ และคู่สมรสอายุ 60 ปีขึ้นไป (ต่อ 1 คน)

  ลดหย่อน 30,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สูงสุดไม่เกิน 4 คน และใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้งต่อครอบครัว พ่อแม่ หรือคู่สมรสจึงต้องลงลายมือชื่อระบุผู้ดูแลในหนังสือรับรองให้ชัดเจน

 • ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (ต่อ 1 คน)

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับกรณีที่ผู้ทุพพลภาพมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมถึงต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันความทุพพลภาพ หรือร่างกายบกพร่อง

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน

 • ประกันสังคม

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

 • เบี้ยประกันชีวิต

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 • เบี้ยประกันสุขภาพ

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: ผู้ยื่นภาษีต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น โดยสิทธิประกันที่นำมาลดหย่อนต้องเป็นความคุ้มครองด้านใดด้านหนึ่งใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ค่ารักษาจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง และประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยในระยะยาว เท่านั้น

 • เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้เท่านั้น

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เงื่อนไขพิเศษ: กรณีที่มีส่วนเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี

 • เงินสะสมกองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท

 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท

 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: ต้องถือครองไว้อย่างน้อย 7 ปี

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

***การซื้อกองทุน SSF RMF PVD กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกอช. เมื่อรวมกันแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปี

ค่าลดหย่อนจากอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนจากอสังหาริมทรัพย์

 • ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัย หากมีการกู้ซื้อมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในกรณีที่กู้ร่วมกันหลายคน สามารถแบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆ กัน แต่โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน

 • ซื้อบ้านหลังแรกในปี พ.ศ. 2558

  ลดหย่อน 20% ของค่าบ้าน โดยนำไปลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี (เฉลี่ยปีละ 4%)

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับกรณีที่บ้าน หรือที่อยู่อาศัยนั้นราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท

 • ซื้อบ้านหลังแรกในปี พ.ศ. 2562

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: สำหรับกรณีที่บ้าน หรือที่อยู่อาศัยนั้นราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท

กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาค

 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา การกีฬา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

  ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี

 • เงินบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ

  ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี

 • กลุ่มเงินบริจาคทั่วไป เช่น บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล

  ลดหย่อนได้ตามจำนวนของเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค 2 กลุ่มแรกแล้วต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี

 • เงินบริจาคให้พรรคการเมือง

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
 • สินค้าในกลุ่มช้อปช่วยชาติ สินค้าเพื่อการศึกษา กีฬา หนังสือ และสินค้า OTOP

  ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อสินค้า 1 กลุ่ม

 • ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

  ท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อน 15,000 บาท ท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อน 20,000 บาท

เงื่อนไขการลดหย่อน: รวมกันแล้วลดหย่อนได้ไม่เกิน 20,000 บาท

 • ค่าบรรเทาความเสียหายจากพายุปาบึก

  ค่าซ่อมแซมบ้านไม่เกิน 100,000 บาท ค่าซ่อมแซมรถยนต์และยานพาหนะไม่เกิน 30,000 บาท

 • ค่าเสียหายจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

  ค่าซ่อมแซมบ้านไม่เกิน 100,000 บาท ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและอื่นๆ ไม่เกิน 30,000 บาท

สรุป

เท่านี้ทุกท่านก็น่าจะได้เห็นรายการลดหย่อนภาษีทั้งหมดจนครบกันแล้ว จะเห็นได้ว่ารายการดังกล่าวจะช่วยให้หลายๆคนไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม หรือใครที่มีรายได้สูงจะช่วยในการประหยัดภาษีได้มากขึ้น แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามาตรการขยายเวลามีผลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น โดยสามารถยื่นแบบแสดงภาษีด้วยตัวเองได้ที่กรมสรรพากร หรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.rd.go.th/

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

โอนรถยนต์เสียเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม?

ใครที่มองหาข้อมูลว่า โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนรถที่ไหน เสียกี่บาท กี่วันได้เล... อ่านต่อ
VIEW 164299 คน

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ เสริมมงคล แคล้วอุบัติภัย

ออกรถมาใหม่ คนไทยส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อในการกราบไหว้แม่ย่านาง ดูวิธีการไหว้แม่ย... อ่านต่อ
VIEW 893471 คน

เริ่มใช้แล้ว! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ โทษหนัก ปรับเงินเป็นแสน

รู้หรือไม่! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียค... อ่านต่อ
VIEW 77 คน
Back to top