หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > เสียงจากใจลูกค้า
ด้วยเจตนารมณ์ของเงินติดล้อ

เสียงจากใจลูกค้า

ด้วยเจตนารมณ์ของติดล้อ

ที่อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า
ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว
2,312,832
ราย
ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1,053,635
ราย
จัดอบรมความรู้ทางการเงิน
46
ชุมชน
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

ติดล้อ เพื่อนที่ จริงใจ
พึ่งพาได้ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต
ปิยะนาถ สมพงษ์
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
กนกพร เหลากลม
พนักงานทำความสะอาด
จิริภา ดีบัว
เจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
หนูทิพย์กาญจน์ บุญเพิง
แม่ค้า
วิรุต แซ่ฉึ่ง
พนักงานส่งของ
พรวิศย์ กันพันธ์
พนักงานบริษัท
Back to top