นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
49.99%
2
สยามเอเชียเครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี
49.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
Back to top