การกำกับดูแลกิจการ

ปรัชญาการทำธุรกิจและบทบาทของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เงินติดล้อ ได้วางแนวทางให้พนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในหนังสือ “ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน” หรือ The Spirit & The Letter อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า และ การแข่งขันที่เป็นไปตามกฎหมาย  การซื้อขายหลักทรัพย์และการให้
คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  การป้องกันการฟอกเงิน  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ความขัดแย้งในผลประโยชน์  ความเป็นส่วนตัว และ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

โดยบริษัทได้นำเอาแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” ที่นำเสนอมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม มาเป็นพื้นฐานในการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกราย (Stakeholders) ว่าการทำงานทุกขั้นตอนของบริษัทสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

เราเชื่อว่าเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจ พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กัน องค์กรจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง เราจึงเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (CSR-in-process) และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ (CSR-after-process) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างประโยชน์และร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

แนวทางการทำงานของบริษัท
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม โดยมีหน่วยงานอิสระคอยสอดส่องดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จะมีการสืบสวนสอบสวนความประพฤติของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม และลงโทษผู้ทำผิดอย่างเหมาะสม ยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีอคติ และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือการไม่ทำตามกฎระเบียบ
 
แนวทางการทำงานที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถเพื่อให้บริษัทเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม มีการชี้แจงผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และทำตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

บริษัทมีหน้าที่ดูแล ปกป้อง ไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมเสียหรือสูญหาย ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อื่น
นักลงทุน
นักลงทุน
มีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และโปร่งใส ให้นักลงทุนทราบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น รายงานข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ  โดยมีช่องทางและสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้นักลงทุนได้รับรู้ โดยมีผู้บริหารนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Management) เพื่อบริหารงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
 
  1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตอบคำถาม สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
    นักลงทุน นักวิเคราะห์
    ผู้จัดการกองทุน สถาบันจัดอันดับเครดิต คู่ค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
  2. นำเสนอผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้กับนักวิเคราะห์
    นักลงทุน
    ผู้จัดการกองทุน สถาบันจัดอันดับเครดิต และหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ลูกค้า
ลูกค้า
บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม โดยยึดแนวทางตามกฎหมายและมาตรฐานที่วางไว้ ให้ความสำคัญและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยให้ความเท่าเทียมกับลูกค้าทุกราย ทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด ติดตามผลความพึงพอใจต่อบริการและผลิตภัณฑ์ และนำมาพัฒนา นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่มีการหลอกลวง หรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด พร้อมอธิบายข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ

รักษาข้อมูลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหล และใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น หรือเปิดเผยกับคนภายนอก เว้นแต่ลูกค้าจะอนุญาต หรือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนลูกค้าที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้สังคมและประเทศชาติ
พนักงาน
พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกฝน พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ

จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่มีอคติ การล่วงละเมิดและการคุกคามขู่เข็ญ และจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงาน (Ombudsperson for employee) เพื่อให้พนักงานสอบถามข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่โปร่งใส

ให้ความสำคัญกับคำแนะนำของพนักงาน และนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไปใช้ ให้เกียรติ และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเป็นความลับ หากต้องการเปิดเผยข้อมูล ต้องแจ้งผู้มีสิทธิตามกฎหมายให้รับทราบก่อน
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยส่งเสริมการกระทำหรือกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีต่อกัน ดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ หากเกิดความขัดแย้งขึ้น ให้ใช้กระบวนการที่เหมาะสมช่วยแก้ไขและคลี่คลายสถานการณ์
คู่ค้าและเจ้าหนี้
คู่ค้าและเจ้าหนี้
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริสุทธิ์ใจ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องมีความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์สูงสุดของคู่ค้าและเจ้าหนี้ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคู่ค้าและเจ้าหนี้ หรือนำข้อมูลไปใช้หาผลประโยชน์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน และยุติธรรมให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ได้รับรู้ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าและเจ้าหนี้นำหลักการกำกับดูแลกิจการไปใช้

เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน ท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
หน่วยงานที่ดูแลบริษัท
หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมถึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและงานต่าง ๆ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ทำตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงที่จะลงมือทำหรือสนับสนุนงานที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ

สนับสนุนนโยบายและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความรับผิดชอบ มีการนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่ชุมชนสามารถทำได้จริง คอยดูแล ติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว โดยการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางการสนับสนุน บริจาค และโครงการเพื่อสังคม
Back to top