การกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

เงินติดล้อ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เราเป็นองค์กรที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็งและเดินหน้าอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าบทบาทของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้ คือการสร้างโอกาสให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสกับเรา
 
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เงินติดล้อ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเข้าร่วมปฏิบัติการด้านความยั่งยืน โดยสร้างความเข้าใจ ให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ อยู่เสมอ
มาตรการด้านการใช้กระดาษ
มาตรการด้านการใช้กระดาษ
รณรงค์ให้พนักงานลดการพิมพ์และการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบ Scan ผ่านเครื่อง Multi-Function Device(MFD) และบันทึกเก็บเป็นรูปแบบไฟล์, การรับ-ส่งข้อมูล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการรับ-ส่งในรูปแบบกระดาษเอกสาร, ใช้กระดาษรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, นำระบบ Share Point/Drive มาใช้จัดเก็บข้อมูล เพื่อลดการเก็บกระดาษ แผ่น CD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ, ลดการจัดซื้อหมึกพิมพ์ และการพิมพ์ที่ไม่จำเป็นโดยคำนึงถึงการนำมาใช้อย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม
มาตรการด้านการใช้ไฟฟ้า
มาตรการด้านการใช้ไฟฟ้า
ในส่วนของสำนักงาน เราใช้ระบบสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเหมาะสมกับพื้นที่และเลือกใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างง่าย ๆ เช่น การปิดไฟ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันและหลังเลิกงาน, ขึ้นลงชั้นเดียว เลือกใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น
มาตรการด้านการใช้น้ำ
มาตรการด้านการใช้น้ำ
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปา หรือรอยรั่วก๊อกน้ำ เป็นประจำ และ รณรงค์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งอย่างสูญเปล่า
มาตรการด้านการใช้เชื้อเพลิง
มาตรการด้านการใช้เชื้อเพลิง
รณรงค์การดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถเพื่อขึ้นของ-ลงของ หรือคอยผู้โดยสาร เพื่อลดมลพิษ, เดินทางเท่าที่จำเป็น และศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลาและช่วยประหยัดน้ำมัน, ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และพยายามขับด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน, การเลือกใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน
ส่งมอบโอกาสความรู้ทางการเงิน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้
เงินติดล้อ ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน ในปี 2556 จากการที่บริษัทได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มลูกค้า เราจึงริเริ่มโครงการขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่า “ความรู้พื้นฐานทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่โอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ก่อนจะขยายโครงการไปสู่พนักงานเงินติดล้อ หน่วยงานภายนอก และชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในปี 2558 ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด Creating Shared Value เปิดโอกาสให้พนักงานเงินติดล้อได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่การนำเสนอชุมชน และร่วมเป็นอาสาในการออกไปให้ความรู้กับชุมชน

ปี 2561 ได้ขยายโครงการให้ความรู้ทางการเงินไปสู่กลุ่มผู้ก้าวพลาด ผ่านการสนับสนุน "โครงการกำลังในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ในการจัดทำหลักสูตรความรู้ทางการเงินพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ก้าวพลาด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม และจัด Train the Trainer ให้ความรู้แก่ผู้คุมเรือนจำและผู้คุมประพฤติอาสาสมัคร เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาด
Back to top