การกำกับดูแลกิจการ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เงินติดล้อ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล “การป้องกันแบบปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense)” ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต้องทำงานประสานกันผ่านกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้
 
แนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง
หน่วยงานธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวป้องกันชั้นที่สอง
หน่วยงานกำกับดูแล เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามและควบคุมกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
 
แนวป้องกันชั้นที่สาม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Back to top