การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งดำเนินการรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน
คิสชูมันการัม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธัญญะ กิจชัยนุกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายอำนวยสินเชื่อ
Back to top