การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสรรหาและการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) รวมถึงหน้าที่จัดทำนโยบายสรรหาและว่าจ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายมินกิ ไบรอัน ฮง
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(กรรมการอิสระ)
Back to top