การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของบริษัท อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำให้
เป้าหมาย
ข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทสามารถแข่งขันได้ดี
ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน (มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน) รวมจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน
กรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีวิจารณญาณที่ดี ปราศจากความลำเอียง มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี
รายนามกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน
คิสชูมันการัม
ประธานกรรมการ
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
กรรมการ
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการ
นายณัฐพล ลือพร้อมชัย
กรรมการ
นายมินกิ ไบรอัน ฮง
กรรมการ
นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา
กรรมการ
นายชวิณ เจียรวนนท์
กรรมการ
นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการอิสระ
นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์
กรรมการอิสระ
นายภัทร ยงวณิชย์
กรรมการอิสระ
นายสันติธาร เสถียรไทย
กรรมการอิสระ
Back to top