การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนาม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
นางเกศรา มัญชุศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
นายภัทร ยงวณิชย์
กรรมการตรวจสอบ
Back to top